<
×
نظر کارشناس


Image

آشنایی با قرآن - جلد پنجم

تفسیر سوره های زخرف، دخان، جاثیه، فتح و قم

  • کد اصلی : 31010805
  • موضوع : شهید مطهری
  • نویسنده : مرتضی مطهری
  • تعداد صفحه : 272
  • تعداد کل : 2
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 4