<
×
نظر کارشناس


Image

مسجد هسته مقاومت

بیانات محوری مقام معظم رهبری پیرامون مسجد

  • کد اصلی : 31000580
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 161
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0