<
×
نظر کارشناس


Image

خلاصه کتاب قیام امام حسین (ع)

خلاصه کتاب پس از پنجاه سال

  • کد اصلی : 36000600
  • موضوع : امام حسین (ع) و اصحاب
  • نویسنده : سید جعفر شهیدی
  • تعداد صفحه : 79
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 1