<
×
نظر کارشناس


Image

شیعه و اهل سنت (اهل سنت واقعی)

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی 31

  • کد اصلی : 24003100
  • موضوع : فرق و مذاهب
  • نویسنده : علی اصغر رضوانی
  • تعداد صفحه : 85
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 2