<
×
نظر کارشناس


Image

من زنده ام

خاطرات دوران اسارت به قلم معصومه آباد

  • کد اصلی : 18000020
  • موضوع : زنان - دفاع مقدس
  • نویسنده : معصومه آباد
  • تعداد صفحه : 638
  • تعداد کل : 27
  • در حال مطالعه : 4
  • مطالعه شده : 6
  • امتیاز : 21