<
×
نظر کارشناس


Image

اسلام در یک نگاه

آگاهی بر یک سلسله اصول اعتقادی و یک سلسله دستورات زنده عملی

  • کد اصلی : 22000530
  • موضوع : اعتقادات- معارف دین
  • نویسنده : ناصر مکارم شیرازی
  • تعداد صفحه : 112
  • تعداد کل : 20
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 2
  • امتیاز : 6