<
×
نظر کارشناس


Image

معیشت مومنانه

آشنایی با چهار مفهوم زهد، رفاه، تجملگرایی و اشرافیگری

  • کد اصلی : 31000150
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 156
  • تعداد کل : 10
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 9