<
×
نظر کارشناس


Image

دشمن شناسی

شناخت روشهای دشمن و راههای مقابله با آن از منظر رهبری

  • کد اصلی : 31000410
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 495
  • تعداد کل : 6
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 14