<
×
نظر کارشناس


Image

دغدغه های فرهنگی

شرح مزجی یکی از بیانات محوری

  • کد اصلی : 31000520
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : مرکز صهبا
  • تعداد صفحه : 304
  • تعداد کل : 15
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 11