<
×
نظر کارشناس


Image

معلم باید در خط مقدم باشد

پیرامون معلمان و آموزش و پرورش از سال 1366 تا ابتدای سال 1397

  • کد اصلی : 31000600
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 194
  • تعداد کل : 11
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 12