نیمه دیگرم 1 (دوجلدی)
من دیگر ما 5
سلام بر ابراهیم 2
گلستان یازدهم
شنود
گام تمدن ساز
لحظه های انقلاب
توقف ممنوع2
حماسه حسینی
خدا در زندگی انسان
انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفان
در قصر تنهایی
سوار سبزپوش آرزوها
کوچه نقاش ها
رفتار والدین با دختران جوان
شاخه نبات
پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان
آشنایی با اسلام به زبان ساده
گام ها و درنگ ها
الماس هستی
باران وکویر
لذت دیدار ماه
در انتظار آفتاب
آخرین عروس
دولت سری