نیمه دیگرم 1 (دوجلدی)
سلام بر ابراهیم 2
گلستان یازدهم
شنود
لحظه های انقلاب
توقف ممنوع2
خدا در زندگی انسان
کوچه نقاش ها
رفتار والدین با دختران جوان
شاخه نبات
پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان
آشنایی با اسلام به زبان ساده
لذت دیدار ماه
در انتظار آفتاب
آخرین عروس
دولت سری