برای خدا مخلص بود (یاران ناب 7)
از برف تا برف (از همه عذر می خواهم) (یاران ن
حاج قاسم 2 (یاران ناب 19)
تنهای تنها (فرزندان روح الله 1)
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
یادداشت های آسمانی
خاکهای نرم کوشک
چشم های خردلی
تنها زیر باران
سربلند
یادت باشد
من زنده ام
دا
مگر چشم تو دریاست
راز درخت کاج
راض بابا
سه دقیقه در قیامت
بازگشت
شنود
گام تمدن ساز
در محضر مجتهدی (ج1)
در محضر مجتهدی (ج2)
پدر
دعوا سر اولویت است
راه غلبه بر نگرانیها و ناامیدیها
شاخه نبات
آخرین عروس
در آغوش خدا
دولت سری