تا ساحل آرامش 3 (چهارجلدی)
الفبای زندگی
تربیت دینی کودک
من دیگر ما 1
وقتی کوه گم شد
فرمانده من
یادت باشد
دختر شینا
فرجام شناسی
راهنما شناسی
قسمت و قضا و قدر
شنود
کیمیاگر
گام تمدن ساز
تیغ و تاج
خلوت مدیر
آن مرد با باران می آید
رویاهای بر باد رفته
تعلیم و تربیت در اسلام
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
کیمیای محبت
قدیس
دعبل و زلفا
آزادی بندگی ، هدف زندگی
راز آفرینش
نخل و نارنج
روابط شیشه ای
شصت پرسش اعتقادی
پسرک و سرکار
دویست و چهل اصل خانوادگی در اندیشه مطهر
بانوی چشمه
دولت سری
انسان کامل
بچه های آسمان
لحظه های آسمانی 3
مهاجر سرزمین آفتاب